İlkçağ

Ortaçağ

Yeniçağ

Yakınçağ

Yaşam Öyküleri Üzerine…

“… Kocaman çiçekten güneşler bana bakarken
Ve asmaların arkasında öğle mavisi kokarken uzaklar
Müzik sesleri geliyor kulağıma, insanlar görüyorum
Geçmişte yaşamış, gelecekte yaşayacak, bilgeler görüyorum,
Yazarlar sonra, bilginler, sanatçılar, gönül birliğiyle
Us dünyasının yüz kapılı katedralini kurmaya çalışıyorlar…”

Herman Hess’in dizelerinde hayat bulan, geçmişte yaşamış ve gelecekte yaşayacak olan bilgeler, yazarlar, bilginler ve sanatçılar yaşadıkları çağı, içinde bulundukları yüzyılı şekillendirip güzelleştirmeyi, yaşamı kolaylaştırmayı sonsuza dek sürdüreceklerdir. Tarihte incelediğimiz büyük insanların, liderlerin, kahramanların yaşamları, soyut ve anlaşılmayan olaylara açıklık getirir ve yaşamımıza anlam kazandırırlar. Ayrıca toplumların ilkel geçmişi ve insanların kat etmiş oldukları uzun yol, bizi insanlığın kültür alanındaki yararlı buluşlarına, bilimsel keşif ve icatlarına götürür. O zaman anlarız ki, toplumların kaderini yönlendirenler, büyük liderlerin yanı sıra bilim insanları, düşünürler, yazarlar ve sanatçılardır. Düşünürler, sanatçılar ve ozanlar insanlığın doğal kaynaklarına ve birbirlerine egemen olma istemiyle başlattıkları savaşlarını, bozgunlarını ve utkularını tüm insanlık için resim, heykel ve yazı ile yarattıkları yapıtlarla ortaya koyarlar. Dünyamızı ve yaşadığımız çağı şekillendiren asıl büyük insanlar onlardır. Bu büyük insanların yanında yöneticiler, askeri şefler ve siyasiler sıradanlaşır ve zayıf kalırlar.

Bilim ve sanat alanındaki ilerlemeleri ve toplumun uğradığı tüm köklü dönüşümleri, yaşantıya dayalı kavrayış, beceri ve yaratıcı gücü ellerinde tutan bu bilgelerin her birinin yaşamı pek çok öykü barındırır içinde. Güç koşullarda ideallerini başarıya dönüştüren bu kişiler, gençlerin geleceğe dönük ideallerinin şekillenmesinde örnek oluşturmaları bakımından son derece önemlidir. Tarihe mal olmuş insanların düşünce ve sözlerini anlamaya çalışmanın yanı sıra gençlerin örnek alıp, yerinde olmayı dilediği düşünür, bilgin, yazar, sanatçı, devlet adamlarının biyografilerini incelemek kendi ideallerini belirleme ve gerçekleştirme konusunda yol gösterir onlara. Ayrıca bu özel insanların yarattıkları yapıtlar, gençlerin düşünsel dünyalarını zenginleştirirken, karşılaştırma yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunacağı gibi hayal gücünü, yaratıcılık ve estetik beğenisini güçlendirecektir. Bu tür duygu ve sezgilere dayalı zenginlikler bireyi araştırmaya ve yaratıcı yaşama yönlendirecak; kültürel, sanatsal ve tarihsel mirası koruma konusunda tarih bilinci ile donatacaktır.

Az gelişmiş toplumlar, gelişmiş ülkelerin, çağdaş gelişmişlik düzeyine erişebilmek için eğitim, bilim ve sanata katkı payları; bilginleri, yazarları, mimar, ressam ve heykeltıraşları, siyaset insanlarını ve bestecilerini hangi koşullarda, nasıl yetiştikleri, ne kadar çalıştıkları irdelenmeli; görsel ve düşünsel ürünleri bilinmeli ve incelenmelidir. Toplum olarak insanınızı doğru eğitir; bilim ve sanatla kültürlü ve donanımlı kılarsanız, yaşadığı çağı siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerlerle birlikte yüzyılın penceresinden gerçekçi olarak görebilen bilinçli bireyler yetiştirirsiniz. Ancak o zaman ülkenizi ve ulusunuzu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşıyabilirsiniz

Yazarların, ozanların, sanatçıların, düşünürlerin ve bilim insanlarının biyografilerini hazırlarken, Batı ve Doğu dünyası çağlara göre birlikte değerlendirildi; kronolojik sıralamada kişilerin doğum tarihleri esas alındı. Siyaset insanları ve askeri liderler araştırmanın dışında bırakılırken, yazılı yapıtları olan Julius Caesar, Mustafa Kemal Atatürk ve William Churchill’in biyografileri çalışmaya katıldı. Aldıkları eğitim, yaşam boyu edindikleri tecrübeler, hataları ve başarılarılarıyla birlikte yaşam öyküleri ve yapıtlardan kısa alıntılarla bezeli biyografik incelemelerin yararlı olmasını umuyorum.


Nermin Özsel