m


 

Tarih Öğretisi - 2

 

ORTAÇAĞ TARİHİ

 

“Asya’nın Aydınlığı,

Avrupa’nın Karanlığı Üzerine”

 


 

 

 

 
Nermin Özsel

 

İstanbul - 2014


Tarih Öğretisi 2; Ortaçağ Tarihi

  
“Asya’nın Aydınlığı,
Avrupa’nın Karanlığı Üzerine”

                

İçindekiler:  
                                                                                                 

 

Önsöz 
                                                                                                           

 

Tarih Öğretisinin Yöntemi –2 

1)Türk Dünyası I
“İslamiyet Öncesi Türk Tarihi”  

Orta Asya ve Göçler            

İlk yurdun Sınırları

Orta Asya'da İlk Uygarlıklar, İlk Türk İzleri:    

Abakan Kültürü

Anav Kültürü

Göçler ve Göç Yolları

Göçlerin Nedenleri

Göçlerin Sonuçları

Atlı Göçebe Kültürünün Öncüleri İskitler “Sakalar”,  İskitler üzerine, İskit Kültürü  

Asya’da İlk Türk Devleti                      

 Hiyunk-Nu İmparatorluğu

Hiyunk-nular “Hunlar”

Teoman Han Devri

Mete Han Devri

Bölünmeye Doğru


Hunlar Kavimler Göçünü Başlatıyor 

Barbar Kavimler                          

Keltler-Germenler-Vizigotlar-Ostrogotlar-Franklar

Burgontlar -Vandallar-Angıllar-Saksonlar-Slavlar

Kavimler Göçünün Sonuçları

Kavimler Göçünün Sonrası Siyasi Oluşumlar

Avrupa Hun İmparatorluğu                                  

Avrupa Hun Devleti Kuruluyor

Uldız Devri
Rua Devri
Attila Devri,  Attila'nınSeferleri:

Doğu Roma Seferi, Batı Roma Seferi, Orlean Savaşı,
İtalya Seferi
,
Attila’nın ölümü

Attila’nın İmparatorluğu Dağılıyor

Avrupa Hun Dveleti'nin Tarihteki Önemi

Akhun Devleti                  

Birinci Göktürk İmparatorluğu

Ergenekon Destanı

Bumin Han Devri

Mukan Han Devri

Tapo Han Devri

Göktürklerin Bölünmesi

Doğu Göktürk Devleti                   

Batı Göktürk Devleti              

İstemi Yabgu...

Bizzans Elçisi Zemarkos'un Raporu...

İkinci Göktürk (Kutluk) Devleti                                                                           

Kutluk Kağan Devr

Kapağan Kağan Devri

Bilge Kağan Devri

 


Kutluk Devleti'nin Yıkılışı

Kül-Tigin…
Tonyukuk...

Ergenekon Destanı

Uygurlar        
Kutluk Kul Bilge Kağan

Moyen-Çor Devri

Bögü Kağan Devri

Bağa Tarkan Devri

Uygur Göçü

Sarı Uygurlar

Turfan Uygurları

Uygurların Tarihteki Önemi

Kavram Dizini  
Zaman Dizini

İslamiyet Öncesi Göçebe  Toplulukları 

Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler,

Kumanlar, Oğuzlar, Sibirler, Türgişler, Kırgızlar, Karluklar

İslamiyet Öncesi Türk  Kültür ve Uygarlıığı

Bozkır Kültüründe Siyasal ve Sosyal Yaşam

Boy Teşkilatı, Hükümdar, Hatun, Veraset sistemi,

Kurultay, İkili Teşkilat, Ordu, Sosyal Yaşam, İpek Yolu

Din ve İnanışlar;Mazdeizm,  Manihaizm, Budizm, Nasturilik

Kültürel Yaşam; Hukuk, Göktürk Alfabesi, Uygur Alfabesi,

Destanlar, Mete’nin Gençlik Efsanesi,
Uygur Türeyiş Destanı,

Dede Korkut Hikayeleri, Eski Türk Yazıtları.

Sanat; Altın Elbiseli Adam.

Kavram Dizini          

Zaman Dizini


2) Müslüman Arap Tarihi 

Müslümanlıktan Önce Araplar

Müslüman Aap Tarihinin Devirleri

İslamiyet Doğuyor; Muhammed Devri

Kutsal savaşlar başlıyor; Hicret, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı,

Hendek Savaşı, Yıllık Hac ve Hudeybiye Barışı, Hayber Kalesi'nin Fethi, Mekke'nin Fethi, Huneyn Savaşı ve Taif Seferi, Tebük seferi, Veda Haccı.

Dört Halife Devri"Hülefa-yı Raşidin Devri”

Halife Seçimi, Halife Ebubekir Devri

Halife Ömer Devri: Suriye ve Filistin'in Fethi, Irak ve İran istila ediliyor -Sasani Devleti Sona Eriyor- Mısır ve Libya Alınıyor, Tahribatın Dehşeti

Halife Osman Devri

Halife Osman Devrinin Fetihleri

Halife Ali Devri, Halife Ali Devrinin Olayları: Deve Olayı, Sıffin Savaşı, Hakem Olayı, İslamiyet’te İlk Ayrılıklar.
Emevi Devleti

Emevi Saltanatı Kuruluyor

Muaviye Devrinin Fetihleri

Yezid Devri; Kerbela Olayı, Yezid Devrinin Fetihleri

II. Muaviye ve Mervan Bin Hakem Devri

Abdülmelik Devri

Emevi saltanatı parlak devrine  ulaşıyor , Velid Devri

Velid Devrinin Fetihleri: Türkistan'ın Fethi,
İspanya'nın Fethi

Halife Süleyman ve Ömer bin Abdülaziz

Çöküş Dönemi Başlıyor

İslam’ın sınırlarını Puvatya Savaşı ile Talas Savaşı Çiziyor

Emevi Devleti'nin Yıkılması

Biyografiler: Tarık bin Ziyad, Haccac bin Yusuf, Kuteybe bin Müslim, Horasanlı Ebu Müslim


Abbasi İmparatorluğu

Abbasi İhtilali

Abbasilerin İlk Devirleri: Ebu’l Abbas Abdullah, Ebu Cafer Mansur, Mehdi

Harun Reşit Devri: Sugur ve Avasım, Bermekiler

Harun Reşid'in Oğulları:Emin, Memun, Mutasım.

Emin Devri

Memun Devri

Mutasım Devri

Samerra “Gören Sevinsin”

Babek ayaklanması

Abbasi İmparatorluğu Bölünüyor

Abbasi İmparatorluğu Sona Eriyor

Endülüs Emevi Devleti

Emevi Hanedanı Endülüs’te  Canlanıyor

Endülüs Emevi Tarihi

Emirlik Dönemi: I. Abdurrahman, I. Hişam, I. Hakem,
II. Abdurrahman, I. Muhammed, I. Abdullah

Halifelik Dönemi: III. Abdurrahman, Medine tüz-Zehra,
II. Hakem

Tavaif-i Müluk Dönemi: Endülüs Emevileri Parçalanıyor, Kurtuba Camii

Biyografiler: İsabel I. Katolik, Fernando II. Katolik

Beni Ahmer Devleti “Kızıl Oğulları”-
“Gırnata İslam Hükümeti”-“ Nasriler Hanedanı”

Müslümanlar Gırnata Çevresinde Toplanıyor

Elhamra Sarayı

İspanya’da İslam Egemenliği Son Buluyor

Granada-31 Mart 1492...
İslam Kültür ve Uygarlığı

Sosyal ve Siyasal Yaşam

Kültürel Yaşam; Mutezile Mezhebi ve  Hikmet Evi

 

İslam Mimarisi:“Amr Camii, Ümeyye Camii, Kubbe’t üs-Sahra, Kuseyr Amra Sarayı, Meşetta Sarayı, Samarra Ulu Camii, Ebu Dülef Camii, Ukheydir Sarayı, Balkavura Sarayı”

Süsleme Sanatları

Biyografiler:el- Cahız, el- Harezmi, el-Kındi,  el-Ravendi,

el-Battani, er-Razi, el-Eşari, es-Sufi, İbn Heysem, İbn Hazm, İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd,  Maimonides, İbn Batuta, İbn Haldun"

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

3) Ortaçağ'da Avrupa

Oriflame Savaşa Gidiyor…

Karanlık Çağ ve Papazlık Monarşisi

Feodalite “Derbeylik”

Derebeylik Rejiminde Halk Sınıfları

Son fındık ağacı kesileli çok oluyor...

Ortaçağ’da Avrupa'nın Siyasi Durumu: Merovenjler, Karolenjler; Charlemagne,

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, İngiltere Krallığı; Manga Charte

Avrupa’da Parçalanmış Siyasi Güçler

Hıristiyanlıkla İslamiyet Karşı Karşıya

Büyük Dinler Savaşı Başlıyor

Haçlı Seferlerinin Nedenleri, İlk Haçlılar

Birinci Haçlı Seferi; Kutsal Mızrak Hikayesi…

1101 Yılı Haçlı Seferleri;  Bir Evlilik Hikayesi…

İkinci Haçlı Seferi

Üçüncü Haçlı Seferi; Hıttin Savaşı…

Dördüncü Haçlı Seferi;
Constantinopolis’i Zaptedenlerin Hikayesi,

Bizans Çaresizlik İçinde…

Beşinci Haçlı Seferi; Önce Çocuk Haçlılar…

Altıncı Haçlı Seferi

Yedinci Haçlı Seferi

Sekizinci Haçlı Seferi; Hospitalier ve Templie Şövalyeleri...

Haçlı Ruhunun Getirdiği Sonuçlar ve Günümüze Yansımaları

Haçlı Seferlerinin Sonuçları; Dinsel, Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Bilimsel sonuçlar

Ortaçağ’da  Avrupa’nın  Kültür ve Uygarlığı

“Ortaçağ’ın karanlık yüzü; skolastik felsefe”

Eğitim ve Bilim, Güzel Sanatlar; Roman sanatı, Gotik sanatı

Biyografiler: Saint Anselme, Johannes Roscelinus,
Pierre Abelard,
Saint Thomas, Ockhamlı William,
John Wycliffe, Jean Huss

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

4) Türk Dünyası II
-İlk Müslüman Türk Devletleri-

Türkler Müslüman Oluyor

İlk Türk-Arap İlişkileri ve Talas Savaşı

Dünyanın En Pahalı Köleleri

Türklerin İslamiyete Hizmetleri

İlk Müslüman Türk Devletleri;

 Samanoğulları

Karahanlılar

Karahanlı Devleti Kuruluyor, Abdülkerim Satuk Buğra Han, Ebu Nasır Ahmet, Yusuf Kadir Han

Gazneliler

Gazne Devleti Kuruluyor

Gazneliler Güçleneniyor

Sultan Mahmut Devri

Gazne Devleti Parçalanıyor


Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti

Oğuz Boy Teşkilatı

Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Selçuk Bey

Dandanakan Savaşı

Tuğrul Bey Devri; Selçuklu Hanedanı Abbasi Halifesine Akraba Oluyor…

Çağrı Bey

Alp Arslan Devri; Malazgirt Savaşı, Alp Arslan ve Romanos Diogenes…

Melikşah Devri; Batınilik “Haşhaşiler”... Terken Hatun…

Melikşah’ın Oğulları;
Son Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer

Selçuklu İmparatorluğunun Dağılma Nedenleri

Selçuklu Devletleri ve Atabeylikler

Selçuklu İmparatorluğu'nun Tarihteki Önemi

 

Türk İslam Devletleri Kültür ve Uygarlığı

Siyasal ve Sosyal Yaşam, Selçuklu Ordusu

Kültürel Yaşam; Eğitim ve Bilim, Dil ve Edebiyat;

Yusuf Has Hacip “ Kutat gu-Bilik”

Kaşgarlı Mahmut “ Divan-ı Lugat it-Türk”

Hoca Ahmet Yesevi “ Dian-ı Hikmet”
Edip Ahmet bin Mahmut “Yuknaki ve Atabet ül- Hakayık”

Ömer Hayam “Rubailer”

Nizamülmülk “Siyasetname”, Sultanlatrın Bilginlere Danışması Üzerine, Güzel Sanatlar

Biyografiler:Türk İslam Düşünürleri

Farabi, el-Biruni, el-Utbi, İbn Sina,

İmam Gazali, Zemahşeri, el-Cezeri.

Kavram Dizini

Zaman Dizini


5) Mısır'da Türk Askeri Hanedanları

Tolunoğulları; Tolunoğlu Camii

Akşidler, Fatımiler, Eyyubiler, Memluklar

Mısır'da Kurulan Türk Devletlerinin Tarihteki Önemi

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

6) Asya'da Türk ve Moğol Kökenli Hanedanlar

Harzemşahlar;Harzemşahların Tarihi Misyonu,

Otrar Faciası, Terken Hatun, Celaleddin Harzemşah,
Harzem Hanedanı Sona Eriyor

Türk-Moğol İmparatorluğu

Moğollar, Cengiz Han, Cengiz Yasası,

Cengiz Han’ın Seferleri; Çin Seferleri, Batı Seferleri

Moğol İstilası sürüyor

Cengiz İmparatorluğu Bölünüyor;
Kubilay, Çağatay,
Kıpçak Hanlığı ve İlhanlılar Devleti

Türk Moğol İmparatorluğu'nun Tarihteki Önemi Karakurum

Moğollardan Timurlulara Önasya:

Muzafferoğulları, Çobaniye Hükümeti, Celayiroğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular.

Biyografiler: Cüveyni, Sadi, Reşidüddin

Timur İmparatorluğu

Timur Sahipkıran, Timur'un Seferleri, Timur ile Fakihler

Timur Oğulları Parçalanıyor

Timur İmparatorluğu'nun Tarihteki Önemi

Biyografiler: Timurlular Devrinin Bilgin ve Yazarları;

Hafız, Kadızade-i Rumi, el-Kaşi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu,

Şair Molla Cami, Mirhond, Ali Şir Nevai, Hüseyin Baykara

Kavram Dizini

Zaman Dizini

7) Hindistan'da Kurulan Türk-Moğol-Hint Kökenli Hanedanlar

Hindistan'da Kurulan
Türk-Moğol ve Hint Hanedanları

Gazneliler

Gurlular

Delhi Sultanlığı

Babur İmparatorluğu; Babur Şah, Batılılar Hindistan’ı Keşfediyor, Taç Mahal

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

8) Türk Dünyası III -Türkiye Tarihi-

“Anadolu Türk Tarihi”

İlk Türk Akınları, Anadolu Oğuzlar Tarafından Fethediliyor, Malazgirt Savaşı, Anadolu'da İlk Türk Beylikleri Kuruluyor;

Saltuklar, Mengücekler, Danişmentliler, Artuklular,

Sökmenliler, Demleçoğulları, Çaka Beyliği

Anadolu Selçuklu Sultanlığı

Kuruluş Devri; Kutalmış oğlu Süleyman Bey, I.Kılıç Arslan, I. Mesut, II. Kılıç Arslan Devri, Myriokephalon Savaşı

Yükselme Devri; I.Gıyaseddin Keyhüsrev, I. İzzeddin Keykavus, I. Alaeddin Keykubat

Çöküş Devri; II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Kösedağ Savaşı

Anadolu Selçuklu Sultanlığı Sona Doğru

Biyografiler: Devrin Siyasi Liderleri;

Sadettin Köpek, Celladdin Karatay, Muiniddin
Süleyman Pervane, Sahip Ata Fahreddin Ali

Kavram Dizini

Zaman Dizini

Anadolu Türk Beylikleri Devri

Anadolu Türk Yurdu Oluyor

Karamanoğulları Beyliği

Ladik-İnançoğulları Beyliği

Sahipataoğulları Beyliği

Pervaneoğulları Beyliği

Eşrefoğulları Beyliği

Candaroğulları Beyliği

Osmanoğulları Beyliği

Germiyanoğulları Beyliği

Menteşeoğulları Beyliği

Hamidoğulları Beyliği

Karasioğulları Beyliği

Aydınoğulları Beyliği

Saruhanoğulları Beyliği

Eretna Beyliği

Dulkadiroğulları Beyliği

Taceddinoğulları Beyliği

Ramazanoğulları Beyliği

Kadı Ahmet Burhaneddin Beyliği

Ankara Ahi Cumhuriyeti

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

Anadolu Türk Kültür ve Uygarlığı

Siyasal ve Sosyal Yaşam; Ahi Teşkilatı, Lonca Teşkilatı

Kültürel Yaşam, Tanrıya Yönelen Yollar;
Mezhepler ve Tarikatlar: Yesevilik, Babailik, Mevlevilik, Bektaşilik, Rifailik, Nakşbendilik,
Kadirilik, Kalenderilik, Alevilik, Tahtacılık.
Güzel Sanatlar, Mimari; Camiiler-Medreseler-Kümbetler-Türbeler-Hanlar-Kervansaraylar, Süsleme Sanatları


Biyografiler; Muhiddin Arabi, Ahi Evran, Kirmanlı Evhadi, Hoca Dehhani, Sadreddin Konevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Gülşehri, Kayserili Davut,
Aşık Paşa, Ahmedi, Nesimi

Kavram Dizini

Zaman Dizini

 

Bibliyografya
Her hakkı saklıdır. Nermin Özsel - NOZSEL@windowslive.com    ©: yeso_k@hotmail.com           face   tweet