ogreti5


 

Tarih Öğretisi  5

 

 

ANADOLU DEVRİMİ

 "Ya İstiklal, Ya Ölüm"

 

"Her safhası vatan için çocuklarımızın torunları için şerefli olaylarla dolu; büyük bir kahramanlık destanı yaratan Anadolu muharebelerinin heyecan veren ayrıntılarını, tarihe bırakıyorum. Milletim; milletin ruh sanatı, müziği, edebiyatı ve bu bütün güzel sanatları ve güzel olan kutsal kavganın ilahi şarkılarını sonsuz bir vatan aşkının büyük heyecanı ile daima söylemelidir. Ben ölürsem, asil milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan, asla ayrılmayacağına eminim; bununla rahatım." 

                                                                         Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Nermin Özsel

   

İstanbul-2014

 

 

 


Tarih Öğretisi 5

Anadolu Devrimi

 

 "Ya İstiklal, Ya Ölüm"

 

İçindekiler:                               

 

Önsöz                                                                                                                     

Tarih Öğretisinin Yöntemi 5  

 

İmparatorluktan Cumhuriyete Uzanan Zorlu Yol

 "20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu"

İmparatorlukta Siyasi ve Sosyal Çözülme 

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda

Kayzer II. Wilhelm İmparatorluğun Sonunu Hazırlıyor  

Boğaziçi'nde Gizli Toplantı 

Goben ve Breslav Geliyor   

Osmanlı Cepheleri; İmparatorluğun Genel Durumu  

Kafkasya Cephesi ve Sarıkamış Harekatı,

Çanakkale Savaşları,  Çanakkale Cephesi Niçin Açıldı? 

Çanakkale Deniz Savaşları, Çanakkale Kara Savaşları 

İngilizler Pes Ediyor              

Çanakkale Svaşları Önemli Sonuçlar Doğurdu

Mısır'a Gidiyoruz "Kanal Harekatı" 

Avrupa'ya Kuvvet Gönderiyoruz

Irak Cephesi        

Suriye Cephesi                    

Büyük Savaş Sona Eriyor   

Büyük Savaşı Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu
"Mütareke Dönemi"

Mondros Ateşkes Anlaşmasıİmzalanıyor

Ateşkesli Yıllar veYedinci Madde Gereği

Gizli Paylaşımlar 

Wilson İlkeleri ve Dünya Barışı İçin Program                             

İzmir İşgal Ediliyor                      

İşgaller Yayılıyor                  

Amiral Bristol Raporu                                                      

İşgallere Karşı Kurtuluş Örgütleri                       

Azınlık Cemiyetleri 

Ulusal Varlığa Düşman Cemiyetler    

Ulusal Direniş Örgütleri 

 

Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Süreci Başlıyor

1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım 

Havza Bildirisi ve Amasya Genelgesi                     

Bu Milletle Neler Başarılmaz?

Erzurum Kongresi Tarihe Kaydediliyor

Amerikan Mandası ile İngiliz Koruyuculuğu Arasında  

Sivas Kongresi "Ya İsitiklal, Ya Ölüm" 

İstanbul'un Anadolu'ya Bakışı 

Ali Galib'in Hain Tertibi   

Amasya Görüşmesi 

Temsil Heyeti Ankara'ya Geliyor 

Osmanlı Mebusan Meclisi Açılıyor 

İstanbul Resmen İşgal Ediliyor
Yaşama ve Bağımsız Kalma  Hakkını Savunmak    

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılıyor

İlk Hükümet Kuruluyor    


İlk Anayasa "Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" Hazırlanıyor

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Türk Milletinindir

 

İstanbul Hükümeti ve İç İsyanlarla Savaş Başlıyor

İstanbul, Ankara'ya Karşı

Ayaklanmak İçin Nedenler Hazır

Meclis Gerekli Önlemleri Alıyor

T.B.M.M.'ne Karşı Ayaklanmalar

Aznavur Ahmet Ayaklanması

Hilafet Ordusu "Kuvay-ı İnzibatiye"

Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları

Yozgat Ayaklanması

Konya Ayaklanması

Şeyh Eşref, Çopur Musa, Delibaş Ayaklanmaları

Milli Aşiret Ayaklanması

Kürt Ayaklanmaları

Ali Batı, Cemil Çeto, Koçkiri Ayaklanmaları

Ermeni Ayaklanmaları

Rum Ayaklanmaları

Kuvay-ı Milliye Ayaklanmaları

Çerkez Ethe Ayaklanması

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

İstanbul Sevr Antlaşması'nı İmzalıyor

Düzenli Ordu Kuruluyor

Kuvay-ı Milliye'den Düzenli Orduya

Silahlar Kaçırılıyor

Kamalar Yapılıyor, Uçaklar, Toplar Kaçırılıyor

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

Doğu Cephesi

Ermeni Toplumu

Ermeni Sorunu Başlıyor

Tehcir Kanunu

Doğu Cephesi ve Büyük Ermenistan Hayalinin Sonu

Gürcü Antlaşması

Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi

Fransız-Ermeni İigalleri Başlıyor

Güney Cephesi Kuruluyor

Adana Savunması

Antep Savunması

Urfa Savunması

Maraş Savunması

Ankara Antlaşması

Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi

Yunan İlerleyişi ve Batı'da İlk Cepheler

Yunanlılar Milne Hattını Aşıyor

Batı Cephesi'nde Zorlu Savaşlar Başlıyor

Birinci İnönü Savaşı

Londra Konferansı Toplanıyor

Moskova Antlaşması İmzalanıyor
İkinci İnönü Savaşı

Eskişehir-Kütahya Savaşları

Eskişehir-Kütahya Savaşlarının Sonuçları

Mustafa Kemal Başkumandan

Tekalif-i Milliye Emirleri

Sakarya Savaşı

Sakarya Savaşı'nın Sonuçları

Ateşkes Önerileri ve Paris Kararları

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Gizli Hazırlıklar Başlıyor

Kocatepe'de…

57. Tümen Komutanı Albay Reşat Olayı

Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir İleri…

Büyük Zaferin Sonuçları

İzmir Yolculuğu Üzerine…

Kurtuluş Savaşı Üzerine

 

Barış Dönemi Başlıyor

Türk Ordusu Boğazlar Bölgesinde

Mondros'tan Mudanya Ateşkesi'ne

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın Koşulları

Refet Paşa İstanbul'da

Saltanatın Kaldırılıyor "İhtimal bazı kafalar kesilecektir"

Saltanat Neden Kaldırılıyor?

Soylu Bir Ulusu Utançlı Duruma Düşüren Sefil…

Saltanatın Kaldırılmasının ÖnemiLozan Barış Antlaşması "Kemalist Türkiye'nin en yüce diplomatik zaferi"
Lozan Konferansı Hazırlıkları Başlıyor

Birinci Lozan Konferansı

İkinci Lozan Konferansı

İmza Yetkisi…

Lozan Barış Antlaşması'nın Koşulları

Geldikleri Gibi Gittiler…

İmparatorluktan Ulusal Devlete, Padişahlıktan Cumhuriyete; Türk Devrimi Başlıyor

Kemalist Devrimin Hedefleri

İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi "Devrim Meclisi"

Siyasi Devrim Hareketleri Başlıyor

Cumhuriyet İlan Ediliyor
"Türkiye'nin Hükümet Şekli Cumhuriyet'tir.

Bir Sonbahar Bunalımı

Halifelik kaldırılıyor

Halifeliğin Kaldırılıyor

Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

İlk Siyasi Partiler

Cumhuriyet Halk Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

Şeyh Sait Ayaklanıyor

Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi

Pusu Kuruluyor

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Derviş Mehmet Ayaklanıyor

Dersim Kürtleri Ayaklanıyor

 

Hukuk Devrimi

Hukuk nedir?

Osmanlı Hukuk Sisteminin Özellikleri

Mecelle Nedir?

Niçin Laik Hukuk Sistemi

Anayasa'nın Laikleşme Aşamaları

Türk Medeni Kanunu Kabul Ediliyor

Medeni Kanunun Getirdikler

Tarihte Kadının Adı

Eğitim ve Kültür Devrimi

Osmanlı Eğitim Sistemi

Yeni Eğitim Sistemine Geçiliyor

Öğretim Birliği Sağlanıyor

Medreseler Kapatılıyor

Yeni Türk Harfleri Kabul Ediliyor

İstanbul Üniversitesi Kuruluyor

Eğitim Alanındaki Gelişmeler

İdealist Eğitimciler Dönemi:

Doktor Reşit Galip, İsmail Hakkı Tonguç, Mustafa Necati UğuraliHasan Ali Yücel

Eğitim ve Kültür Kurumları:

Türk Ocakları, Millet Mektepleri,

Halk Evleri, Köy Enstitüleri

Tarih Devrimi, Yeni Tarih Anlayışı ve Türk Tarih Kurumu

Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarih Anlayışı

Türk Tarihini Yeniden Yazmak

Türk Dil Devrimi, Yeni Dl Politikası ve Türk Dil Kurumu

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Dil Politikası

Güneş Dil Teorisi

 

Sosyal Devrim Hareketleri

Toplumsal Yaşamın Düzenlenmesi

Kıyafette Değişim

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kılık-Kıyafet

Bu Serpuşun İsmine Şapka Denir

Din Adamlarının Kıyafetlerine Sınırlama

Tarikatların Kapatılıyor

Soyadı Kanunu Kabul Ediliyor

Takvim, Saat ve Ölçüler Değişiyor

Ekonomi Devrimi

Ekonomik Yöntemler; Liberal, Sosyalist,
Karma Ekonomiler

Osmanlı Ekonomisi

Kapitülasyonlar, Duyun-u Umumiye İdaresi

Yeni Devletin Ekonomik Durumu

İzmir İktisat Kongresi

1923-1933 Yıllarında Ekonomi

1933-1938 Yıllarında Ekonomi

Tarımsal Gelişmeler

Köyü ve Köylüyü Klakındırma Çabaları

Ticari Gelişmeler

Sanayi Alanındaki Gelişmeler

Bayındırlık Alanındaki Gelişmeler

Sağlık Alanında Gelişmeler

Ekonomik Kalkınma Hamlesi

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Siyaseti

Türk Dış Siyasetinin Dayandığı İlkeler

Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası

Barış Yoluyla Çözümlenen Sorunlar:

a) Yabancı Okullar Sorunu

b) Nüfus Değişimi Sorunu

c) Irak Sınırı ve Musul Sorunu

d) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Giriyor

e) Balkan Antantı Kuruluyor

f) Montrö Boğazlar Sözleşmesi İmzalanıyor

g) Sadabat Paktı Kuruluyor

h) Hatay Sorunu


Türk Devriminin Dayandığı İlkeler; 
"Atatürk İlkeleri"

Atatürkçü Düşünce Sistemi; "Kemalizm"

Atatürk İlkeleri

Temel İlkeler:

* Cumhuriyetçilik

* Milliyetçilik

* Halkçılık

* Laiklik

* Devrimcilik

* Devletçilik

Bütünleyici İlkeler:

* Tam Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik

* Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü

* Özgürlük ve Bağımsızlık

* Akılcılık ve Bilimsellik

* Çağdaşçılık ve Batılılaşma

* Yurtta Barış, Dünyada Barış

* İnsan ve İnsanlık Sevgisi

 Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü (10 Kasım 1938)

Atatürk'ün Hastalığı ve Ölümü

Atatürk'ün Cenaze Töreni

İsmet İnönü'nün Atatürk'ün Ölümü Üzerine Türk
Ulusu'na Bildirisi


İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

Atatürk Savaşın Belirtilerini Görüyor

Büyük Savaş'ın Nedenleri

İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye

İkinci Büyük Savaş'ta Türk Dış Politikası Ankara Paktı

Türk-Alman İlişkileri

Adana ve Kahire Görüşmeleri

Büyük Savaş Sonrası Siyasi Gelişmeler

Doğu Bloku Kuruluyor

Kuzey Atlantik Paktı "NATO" Kuruluyor

Boğazlarda Ortak Savunma İsteği

Türkiye Nato Paktı'na Giriyor

Türkiye Kore Savaşı'na Katılıyor

Kore Savaşı, Komünist Çin Birleşmiş Milletlere Karşı

Türk Birliği Güney Kore'de

Türkiye Çok Partili Düzene Geçiyor

Demokrat Parti İktidarı Başlıyor

Adnan Menders'li Yıllar

Askeri Darbeler Dönemi

27 Mayıs 1960 Darbesi, 1961 Anayasa'sı

Sivil Yönetim ve Anarşi

12 Mart Muhtırası

12 Eylül 1980 Darbesi, 1982 Anayasa'sı

 

Kavram Dizini

 

Zaman Dizini

 

Bibliyografya

 

Dipnot

Her hakkı saklıdır. Nermin Özsel - NOZSEL@windowslive.com    ©: yeso_k@hotmail.com           face   tweet